راهنمای خطوط ترکیه

 

کد استعلام باقیمانده شارژ معمولی همه خطوط ترکیه #123*

کد استعلام باقیمانده همه بسته های ترکسل #159*

کد فعال سازی رومینگ ترکسل #111*

شماره تماس با صدای مشتری ترکسل 532

شماره تماس با صدای مشتری ترکسل با خطوط خارجی 00905325320000

کد رویت شماره خط خود، همه خطوط  #101*

نحوه استعلام باقیمانده بسته های ودافون ارسال کلمه OZET به 7000

کد استعلام باقیمانده همه بسته های ترک تلکم ( آوآ) #123* ارسال عدد 1

کد استعلام باقیمانده همه بسته های ترک تلکم ( آوآ) : شماره گیری 9333